โน้ตการฝึกเป่าแคน

โน้ตลายแคนอีสาน


ลายเต้ยโขง
( - - - -
- - - ล
- - - ซ
- ม - ล
- - - ซ
- ดํ - ล
- - - ซ
- ม - ล)
- - - -
- ซ - ม
- - - ร
- ด - ม
- - - ร
- ซ - ม
- - - ร
- ด - ล
- - - ด
- ร - ม
- ร - ด
- ซ - ล
- - - ด
- ร - ม
- ร - ด
- ซ - ล

ลายลำโปงลาง
- - - -
- - - มฺ
- ซฺ - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
- - - ลฺ
- - - ร
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
- - - ลฺ
- - - ด
- ร - ม
- ร - ม
- - - ม
- - - ล
- ซ - ม
- ร - ม
- - - ม
- - - ม
- ซ - ล
- ซ - ล
- - - ล
- - - รํ
- ดํ - ล
- ซ - ล
- - - ล
- - - ซ
- ม - ล
- ซ - ม
- - - ม
- - - ด
- ร - ซ
- ร - ม
- - - ม
- - - ซ
- ม - ล
- ซ - ม
- - - ม
- - - ด
- ร - ซ
- ร - ม
- - - -
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
- - - -
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
- ม - ด
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
ลายเต้ยพม่ารำขวัญ
( - - - -
- ล - ท
- ล - ท
- ล - ซ
- ล - ซ
- ท - ล
- ซ - ด
- ร - ม )
- - - ซ
- ม - ม
- ล - ซ
- ม - ร
- ด - ร
- ล - ด
- ร - ม
- ร - ด
- - - -
- ลฺ - ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ล
- ซ - ม
- ซ - ร
- ร - ร
( - - - -
- ล - รํ
 - - - -
- ล - ท
- ล - ซ
- ล - ท
- รํ - ดํ
- ท - ล)
ลายแม่ฮ่างกล่อมลูก
ท่อนที่ ๑

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ล
- ซ - ม
- ร - ม
- - - -
- - - ด
- ร - ซ
- ร - ม
- - - -
- - - ม
- ร - ม
- ซ - ด
- ท - ด
- ม - ด
- ร - ซ
- ร - ม
- - - ล
- ด - ล
- ซ - ม
- ร - ม
- - - ร
- ล - ด
- - - ร
- ม - ซ
- ซ - ด
- ร - ม
- ซ - ร
- ล - ด
- ล - ซ
- ม - ร
- ด - ล
- ซ - ล
 - - - -
- ม - ร
- ด - ล
- ซ - ล
ท่อนที่ ๒

- - - -
- - - ด
- ร - ม
- ซ - ด - ท - ด - ม - ด - ร - ซ - ร - ม
- - - - - ล ซ ม - ร - ม - ซ - ล - - - - - ร - ล - ด - ซ - ล - ม
- - - - - ล - ม - ซ - ร - ม - ด - ท - ด - ม - ด - ร - ซ - ร - ม
- - - - - ล - ม - ซ - ร - ม - ด - - - ร - ม - ร - ด - ล - ซ - ล
- - - - - ม - ร - ด - ล - ซ - ล - - - - - - - ล - ซ - ม - ร - ม
ท่อนที่ ๓

- - - -
- - - ร - ด - ล - ซ - ล - - - - - - - ล - ด - ร - ม - ด
- ท - ด - ม - ด - ร - ซ - ร - ม - - - - - ล ซ ม - ร - ม - ซ - ล
- - - - - ร - ล - ด - ซ - ล - ม - - - - - ล - ม - ซ - ร - ม - ด
- ท - ด - ม - ด - ร - ซ - ร - ม - - - - - ม - ร - ซ - ร - ม - ด
- - - ร - ม - ร - ด - ล - ซ - ล - - - - - ม - ร - ด - ล - ซ - ล
ท่อนลงจบ

- - - -
- ซ - ร - ม - ด - ล - ม - - - - - ซ - ร - ม - ด - ล - ร
- - - - - ม - ร - ด - ล - ซ - ล - ม - ด - ม - ร - ด - ล - ซ - ล
ลายบายศรีสู่ขวัญ
- - - -
- - - -
 - - - -
- - - ร
- - - -
- - - -
- - - ม
- ซ - ล
- - - -
- ซ - ม
- ร - ด
- ม - ร
- - - -
- ซ - ม
- ร - ด
- ม - ร
- - - -
- ม - ร
- ด - ท
- ล - ซ
- - - -
- - - -
- ล - ด
- ล - ด
- - - -
- ร - ม
- ร - ด
- ล - ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ล
- ซ - ล
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ซ
- - - -
- ด - ล
- ซ - ม
- ร - ซ
- - - -
- - - -
 - - - -
- - - ด
- - - -
- ม - ร
- ด - ล
- ซ - ด
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ม
- ร - ม
- - - -
- ซ - ด
- - - -
- ร - ม
- - - ม
- ซ - ล
- ด - ซ
- - - ซ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ซ
- - - -
- ด - ล
- ซ - ม
- ร - ซ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ด
- - - -
- ม - ร
- ด - ล
- ซ - ด
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ลฺ
- ด - ร
- - - -
- ม - ร
- - - -
- ด - ล
- ซ - ล
- ด - ซ
- ล - ด
- ล - ด
- - - -
- ม - ร
- ด - ร
- ม - ร
กลับต้น

ลายเซิ้งโปงลางหรือนกไซ่บินข้ามทุ่ง
- - - มฺ
- ซฺ - ลฺ
- ซฺ - ด
- ซฺ - ลฺ
- - - มฺ
- ซฺ - ลฺ
- ซฺ - ด
- ซฺ - ลฺ
- - - ด
- ร - ม
- ร - ซ
- ร - ม
- - - ด
- ร - ม
- ร - ซ
- ร - ม
- - - ม
- ซ - ล
 - ซ - ดํ
- ซ - ล
- - - ม
- ซ - ล
 - ซ - ดํ
- ซ - ล
- - - รํ
- ดํ - ล
- ล - ดํ
- ซ - ล
- - - รํ
- ดํ - ล
- ล - ดํ
- ซ - ล
- - - ล
- ซ - ม
- ร - ซ
- ร - ม
- - - ล
- ซ - ม
- ร - ซ
- ร - ม
- ม - ด
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
- ม - ด
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ
ลายศรีโคตรบูรณ์หรือลมพัดไผ
ท่อนขึ้น

- - - ด
- - ม ร
- ด ร ม
ล ม ซ ร
- ด ล ด
- ด ม ร
- ด ร ม
ล ม ซ ม
ท่อนบรรเลง

ร ม ซ ล
- ด ล ล
- ซ ม ล
- ด ล ล
- ซ ม ล
ด ร ด ล
- ซ ม ล
- ล ด ล
- ซ ม ล
ด ซ ด ล
ซ ม ร ม
- ด ร ม
- ซ ร ม
- ด ร ม
- ซ ร ม
- ด ร ม
- ร ด ด
- - - ม
- ร ด ด
- - - ม
- ร ด ร
- ซ - ม
- ร ด ร
- ซ - ม
- ร ด ร
ด ร ซ ม
ร ด ท ล
- ล - ม
ร ด ท ล
- ล - ม
ร ด ท ล
- ท ล ร
- ด ท ล
- ล ซ ล
ร ด ท ล
- ล ซ ล
ร ด ท ล
- ด ล ด
ร ม ซ ม
ล ม ซ ม
      ( กลับต้นท่อนบรรเลง )
ลายลมพัดพร้าวหรือผู้ไทเรณ
ท่อนขึ้น

- - - -
- - - ด
- - ม ร
- ด ร ม
ท่อนบรรเลง

- ล - ซ
- ซ ล ม
- ล - ซ
- ซ ท ล
- ร - ท
- ท ร ล
- ล ท ล
ท ล ท ซ
- ซ ล ซ
ล ซ ล ด
- ด ร ซ
ร ม ซ ม
- - ล ซ
ล ซ ล ด
- ด ร ซ
ร ม ซ ม
- ล - ม
- ล - ม
- ล ซ ม
- ล ซ ม
- ม ซ ม
ร ม ซ ม
ล ม ซ ม
ร ม ซ ม
- ม ซ ม
ร ม ซ ม
ล ม ซ ด
ร ซ ร ม
- ล - ด
- ล ด ร
- - - ด
ล ม ด ร
- ม ซ ล
ซ ม ซ ร
- - - ด
ล ม ด ร
- ม ซ ล
ซ ม ซ ร
- - - ด
ล ด ร ม
ลงจบ

- ล - ม
- ร - ซ
- ร - ม
- ล - ด
- ล - ม
- ซ - ร
- ด - ร
ม ซ - ล
ลายจำปาศรีหรือลายมโหรีอีสาน
ท่อนขึ้น

- - - -
- ล ด ร
- ร ด ล
ด ร ล ด
ท่อนบรรเลง

- ล ด ล
- ซ ล ด
- - - ร
ม ร ซ ม
- - - -
- ล - ม
ซ ม ร ด
ล ด ร ม
- ม ซ ล
ด ล ซ ม
- ร ม ซ
- ล ด ร
- - - -
- ล ด ร
- ม ซ ร
ร ม ซ ล
- ซ - ม
ร ม ซ ล
ซ ม ซ ล
ซ ม ซ ร
- - - ด
ล ด ร ม
ซ ล ซ ม
- ร - ด
- ซ - ซ
- ม - ร
ม ร ด ล
ด ร ล ด
- ซ - ซ
- ม -ร
ม ร ด ล
ด ร ล ด
ท่อนลงจบ

- - - -
- ล ด ร
- ร ด ล
ด ร ล ด
- - - -
- ล ด ร
- ร ด ล
ด ร ล ด
- ล - ร
ล ร ล ด
- ล - ด
ล ซ - ล

ลายนกไซ่บินข้ามทุ่ง (ทางสัมผัส)
- - - มฺ
ซ ม ซ ลฺ
- ลฺ - ด
ลฺ ซฺ - ลฺ
- - - มฺ
ซ ม ซ ลฺ
- ลฺ - ด
ลฺ ซฺ - ลฺ
- - - ด
ร ด ร ม
- ม - ซ
ม ร - ม
- - - ด
ร ด ร ม
- ม - ซ
ม ร - ม
- - - ม
ซ ม ซ ล - ล - ดํ
ล ซ - ล
- - - ม
ซ ม ซ ล - ล - ดํ
ล ซ - ล
- - - รํ
- ดํ - ล
- ล - ดํ
ล ซ - ล
- - - รํ
- ดํ - ล
- ล - ดํ
ล ซ - ล
- - - ล
ดํ ล ซ ม
- ม - ซ
ม ร - ม
- - - ล
ดํ ล ซ ม
- ม - ซ
ม ร - ม
- - - ด
ร ม ซ ร
ม ร ด ลฺ
- ซฺ - ลฺ
- - - ด
ร ม ซ ร
ม ร ด ลฺ
- ซฺ - ลฺ
ลายเซิ้งบั้งไฟ
สร้อย

- - - ล
- ซ ม ล
- ซ ด ล
- ซ ม ล
- - - ล
- ซ ม ล
- ซ ด ล
- ซ ม ล
- - - ร
- ด ล ร
- ด ม ร
- ด ล ร
- - - ร
- ด ล ร
- ด ม ร
ด ล ซ ล
กาพย์เซิ้ง

- - - ม
- - ร ม
- - ร ม
ร ม ด ร
- - - ม
- - ร ม
- - ร ม
ร ม ด ร
- - - ม
- - ร ม
- - ล ด
ร ม ร ม
- - - ม
- - ร ม
- - ล ด
ร ม ร ม
- - - ม
- - ร ม
- ด ม ร
ด ล - ด
- - - ม
- - ร ม
- ด ม ร
ด ล - ด
- - - ล
- ม - ร
- ด ม ร
ด ล - ด
- - - ล
- ม - ร
- ด ม ร
ด ล - ด
- - - ม
- - ร ม
- ด ม ร
ด ล ซ ล
- - - ม
- - ร ม
- ด ม ร
ด ล ซ ล
ลงจบ

- - ร ม
- - ร ซ
- - ร ม
- ล - ด
- ล - ม
- ซ - ร
- ด - ร
ม ซ - ล

ลายเต้ยโขง (ทางสัมผัส)
- - - -
- ม ซ ล
- ล ดํ ซ
ล ม ซ ล
รํ ล ดํ ซ
ล ดํ ซ ล
รํ ล ดํ ซ
ล ม ซ ล
ดํ ล ซ ม
ร ม ซ ล
- ล ดํ ซ
ล ม ซ ล
รํ ล ดํ ซ
ล ดํ ซ ล
รํ ล ดํ ซ
ล ม ซ ล
ดํ ล ซ ม
ร ม ซ ม
- ม ซ ร
ม ด ร ม
- ม ซ ร
- ม ซ ม
ล ม ซ ร
ม ร ด ล
- - - ด
ล ด ร ม
ซ ม ร ด
- ซ - ล
- - - ด
ล ด ร ม
ซ ม ร ด
- ซ - ล
ลายสาวน้อยลงทุ่ง (ลายชมอีสาน)
- - - -
- - - ล
- - ซ ม
ร ม ซ ล
- - - ซ
ล ซ ล ด
- ด ร ซ
ร ม ซ ม
- - - -
- ม - ล
- - ซ ม
ร ม ซ ล
- - - ซ
ล ซ ล ด
- ด ร ซ
ร ม ซ ม
- - - -
- ล - ม
- ม ร ด
ล ด ร ม
- ซ - -
- - ม ร
- ม ร ด
ล ด ร ซ
- ล ด ล
ซ ม ซ ร
ม ร ด ล
ด ร ล ด
- - - -
- ม ซ ล
- ท ล ซ
ล ท ซ ล
- ท ล ซ
ล ท ล ซ
ร ท ล ซ
ล ท ซ ล
- - - -
- ด ร ม
ล ซ ม ร
ม ด ร ม
ล ซ ม ร
ม ด ร ม
ซ ม ร ม
ร ด ท ล
- - - -
- ซ ล ซ
- ซ ล ซ
ม ซ ล ซ
- - - -
- ล ท ล
- ล ท ล
ซ ล ท ล
- - - -
- ท ร ท
- ท ร ท
ล ท ร ท
- - - -
- ล ท ล
- ล ท ล
ซ ล ท ล
- - - -
- ซ ล ซ
- ซ ล ซ
ม ซ ล ซ
- - - -
- ม ซ ด
- ด ร ซ
ร ม ซ ม
- - - -
- ม ซ ด
- ด ร ซ
ร ม ซ ม
- - - -
- - - -
- ล - ด
- ล - ม
- ม ซ ด
- ด ล ด
- - - -
- ล - ด
- ร - ซ
- ร - ม
- - - -
- ล - ด
- ร - ซ
- ร - ม

ลายดอกสะแบงบานแล้ง
- - - - - - - - - ร - ม - ซ - ล - - - - - ซ - ม - ร - ม - ซ - ล
- - - - - ซ - ม - ร - ม - ซ - ด - - - - - ร - ม - ร - ซ - ม - ม
- - - - - - - - - ซ - ม - ล - ด - - - - - ร - ม - ซ - ม - ล - ด
- - - - - ร - ม - ซ - ล - ด - ล - - - - - ซ - ม - ร - ม - ซ - ล
ลายดอกกรรณิการ์ลาก้าน
ท่อนที่ ๑ (จังหวะช้า)

- - - -
- - - - - ม - ซ - ล - ด - - - ล - ด - ร - ม ร ด - ร - ม
- - - ม - ซ - ล - ด - ล - ซ - ม - - - - - ซ - ร - ด - ม - ร - ด
- - - - - - - - - ซ - ล - ด - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - ด - ร
- - - - - - - - - ซ - ล - ด - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - ด - ร
( - - - ม - ซ - ด - ร - ม - ซ - ร - ม - ซ - ด - ร - ด - ล - ซ - ล )
ท่อนที่ ๒ (จังหวะเซิ้ง)

- - - -
- - - ล - ด ล ล - ด ล ล - ซ - ม ร ม ซ ล - ด ล ล - ด ล ล
- - - - - - - ร - ม ร ร - ม ร ร - ด - ล ซ ล ด ร - ม ร ร - ม ร ร
- - - - - ม ซ ล - ซ - ม ร ม ซ ด - - ร ม - - ล ด ร ม ร ม - ด - ร
- - - - - ม ซ ล - ซ - ม ร ม ด ร - - - - - ม ซ ล - ซ - ม ร ม ด ร
- ม - ซ - ด - ร ม ด ม ร ด ล ซ ล - ม - ซ - ด - ร ม ด ม ร ด ล ซ ล
ลายเซิ้งดอกจาน

ท่อนที่ ๑

(- - - -
- ล - ด - - ล ร - ด ล ด - - ล ซ - ล - ด - - - ร ม ร ซ ม )
- - - - - ร ด ล - ด - ร - ด ร ม - - - - - ร ด ล - ด - ร - ด - ร
- ม - ร - ด - ซ - - ล ด - ล ซ ล - ม - ร - ด - ซ - - ล ด - ล ซ ล
ท่อนที่ ๒

- - - -
- ล ซ ม ซ ล ซ ม ซ ล ด ล ( - - - - - ล ซ ม ซ ล ซ ม ซ ล ด ล)
- - - - - ม ร ด ร ม ร ด ร ม ซ ม ( - - - - - ม ร ด ร ม ร ม ร ม ซ ม)
- - - - - ร ด ล ด ร ด ล ซ ล ด ร ( - - - - - ร ด ล ด ร ด ล ซ ล ด ร
- ม - ร - ด - ซ - - ล ด - ล ซ ล - ม - ร - ด - ซ - - ล ด - ล ซ ล
เพลงชาติไทย
Intro

- - ด ด
- - ม ซ - - - ซ - - ซ ล - - ท ด - - ร ม - - - - - - - -
- - ร ด - - ล ซ - - ล ท - - ด ม - - ด ร - - ด ด - - - ด - - ด ด
ท่อนร้อง

- - ด ด
- - ม ซ - - - ซ - - ซ ล - - ซ ฟ - - ล ซ - - - - - - - ม
- - - ม - - ฟ ม - - ร ร - - - - - - ร ร - - ม ร - - ด ด - - - -
- - - ด - - ม ซ - - - ซ - - ซ ล - - ซ ฟ - - ล ซ - - - - - - - -
- - - ซ - - ล ท - - ล ร - - - - - - - ล - - ท ล - - - - - - - ซ
- - - ซ - - ล ซ - ฟ - ร - - - - - - - ฟ - - ล ซ - ม - ด - - - -
- - - ด - - ม ร - - - ร - - - ล - - - ท - - ล ซ - - - ซ - - ซ ซ
- - ด ด - - ม ซ - - - ซ - - ซ ล - - ท ด - - ร ม - - - - - - - -
- - ร ด - - ล ซ - - ล ท - - ด ม - - ด ร - - ด ด - - - ด - - ด ด
ลาวจ้อย สองชั้น
ท่อนที่ ๑

- - - ด
ร ม ซ ร - - - - - ม - ร - - - ด ร ม ซ ร ม ร ด ร - ม - ซ
- - - ม ซ ล ด ซ - - - ม ร ด ร ม - - ซ ล - ด - ร ม ร ด ล ด ซ ซ ซ
ท่อนที่ ๒

- - - ซ
- ซ ซ ซ - ซ - ล ด ร ม ล - - ซ ม - - ซ ล   - - ซ ล ด ซ ซ ซ
- - - ล - ซ ซ ซ ซ ม ร ด - ร - ม - - - - ซ ล ด ร ม ร ด ร - ม - ดที่มาhttp://202.28.32.131/prathom_music/home4.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ยอดคนดู